Giải Toán lớp 9 Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b

Giải Toán lớp 9 Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b

Bài 27 (trang 58 SGK Toán 9 Tập 1):

Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3

a) Xác định hệ số góc a, biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2; 6).

b) Vẽ đồ thị của hàm số.

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y=ax + b

Giải Toán lớp 9 Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y=ax + b

Bài 28 (trang 58 SGK Toán 9 Tập 1):

Cho hàm số y = -2x + 3

a) Vẽ đồ thị của hàm số

b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = -2x + 3 và trục Ox (làm tròn đến phút)

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y=ax + b

Giải Toán lớp 9 Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y=ax + b

Bài 29 (trang 59 SGK Toán 9 Tập 1):

Xác định hàm số bậc nhất y = ax + b trong mỗi trường hợp sau:

a) a = 2 và đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1,5.

b) a = 3 và đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2; 2)

c) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y = √3x và đi qua điểm B(1; √3+5 ).

Lời giải:

a) Với a = 2 hàm số có dạng y = 2x + b. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1,5 khi đó tung độ bằng O nên

0 = 2.1,5 + b => b = -3

Vậy hàm số là y = 2x – 3

b)Với a = 3 hàm số có dạng y = 3x + b. Đồ thị hàm số đi qua điểm (2; 2), do đó ta có:

2 = 3.2 + b => b = 2 – 6 = – 4

Vậy hàm số là y = 3x – 4.

Giải Toán lớp 9 Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y=ax + b

Bài 30 (trang 59 SGK Toán 9 Tập 1):

a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của các hàm số sau:

Loading...

Giải Toán lớp 9 Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y=ax + b

b)Gọi giao điểm của hai đường thẳng với trục hoành theo thứ tự là A, B và gọi giao điểm của hai đường thẳng đó là C.

Tính các góc của tam giác ABC (làm tròn đến độ)

c)Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimet).

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y=ax + b

Giải Toán lớp 9 Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y=ax + b

Giải Toán lớp 9 Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y=ax + b

Bài 31 (trang 59 SGK Toán 9 Tập 1):

Giải Toán lớp 9 Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y=ax + b

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y=ax + b Giải Toán lớp 9 Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y=ax + b

Giải Toán lớp 9 Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y=ax + b

Giải Toán lớp 9 Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b
Đánh giá bài viết