Giải Hóa lớp 9 bài 18: Nhôm

Giải Hóa lớp 9 bài 18: Nhôm

Bài 1: Hãy điền vào bảng những tính chất tương ứng với những ứng dụng của nhôm:

  Tính chất của nhôm Ứng dụng của nhôm
1   Làm dây dẫn điện
2   Chế tạo máy bay, ô tô, xe lửa,…
3   Làm dụng cụ gia đình: nỗi, xoong,…

Lời giải:

  Tính chất của nhôm Ứng dụng của nhôm
1 Độ dẫn điện tốt Làm dây dẫn điện
2 Nhẹ, bền Chế tạo máy bay, ô tô, xe lửa,…
3 Nhôm dẻo nên có thể cán thành đồ dùng bằng nhôm Làm dụng cụ gia đình: nồi, xoong,…

Bài 2: Thả một mảnh nhôm vào các ống nghiệm chứa các dung dịch sau:

a) MgSO4.

b) CuCl2.

c) AgNO3.

d) HCl.

Cho biết hiện tượng xảy ra? Giải thích và viết phương trình hóa học.

Lời giải:

a) Không có phản ứng, vì hoạt động hóa học của Mg > Al.

b) Có chất rắn màu đỏ bám ngoài lá nhôm, màu xanh lam của dung dịch CuCl2 nhạt dần.

2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu↓

c) Có chất rắn màu trắng bám ngoài Al.

Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag↓

d) Có khí hiđro bay lên:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑.

Bài 3: Có nên dùng xô, chậu, nồi nhôm để đựng vôi, nước vôi tôi hoặc vữa xây dựng không? Giải thích.

Lời giải:

Nếu dùng xô, chậu, nồi nhôm để đựng vôi, nước vôi hoặc vữa thì

Các dụng cụ này sẽ bị chóng hư vì trong vôi, nước vôi hoặc vữa đều có chứa Ca(OH)2 là một chất kiềm nên tác dụng được với Al2O3 (vỏ bọc ngoài các đồ dùng bằng nhôm), sau đó đến Al bị ăn mòn.

Phương trình phản ứng:

Al2O3 + Ca(OH)2 → Ca(AlO2)2 + H2O

Loading...

2Al + Ca(OH)2 + 2H2O → Ca(AlO2)2 + 3H2↑.

Bài 4: Có dung dịch muối AlCl3 lẫn tạp chất là CuCl2. Có thể dùng chất nào sau đây để làm sạch muối nhôm? Giải thích sự lựa chọn.

a) AgNO3.

b) HCl.

c) Mg.

d) Al.

e) Zn.

Lời giải

d) Dùng Al để làm sạch muối nhôm vì: 2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu↓.

Bài 5: Thành phần chính của đất sét là Al2O3.2SiO2.2H2O. Hãy tính thành phần phần trăm theo khối lượng của Al có trogn hợp chất trên.

Lời giải:

MAl2O3.2SiO2.2H2O = 258.

%mAl = 54 x 100 / 258 = 20,93%.

Bài 6: Để xác định phần trăm khối lượng của hỗn hợp A gồm nhôm và magie, người ta thực hiện hai thí nghiệm sau:

– Thí nghiệm 1: Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 1568ml khí ở điều kiện tiêu chuẩn

– Thí nghiệm 2: Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaOH dư thì sau phản ứng thấy còn lại 0,6g chất rắn.

Tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A.

Lời giải:

Ở thí nghiệm 2: Al tác dụng hết với NaOH, còn Mg không phản ứng nên khối lượng Mg là 0,6g.

nMg = 0,6 / 24 = 0,025 mol

Phương trình phản ứng:

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Gọi nAl = x

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

nH2 = nMg = 0,025

Theo đề bài ta có: 0,025 + 3x/2 = 1568 / 22400 = 0,07

Giải ra ta có: x= 0,03 mol => mAl = 0,03 x 27 = 0,81g

% mAl = 0,81 x 100% / (0,81+0,6) = 57,45%

% m = 100% – 57,45% = 42,55%.

Giải Hóa lớp 9 bài 18: Nhôm
Đánh giá bài viết